Bonnier Bud & Transport i Stockholm

08-34 70 20

Ring för snabba bud & transporter i Stockholm!

Miljöpolicy

Samhällsansvar - en grundläggande del av våra affärer och våra värderingar

lov.gifDet är naturligt för Bonnier bud & transport AB att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Bonnier Buds miljöarbete ska därför inom ramen för vår kärnverksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Vi har därför antagit denna nya miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete.

Vi skall inom vår verksamhet:

 • Genomföra och utveckla våra transportuppdrag så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt. Även miljöfrågor skall beaktas vid löpande utveckling av vår teknik.
 • Motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara.
 • Minska miljöbelastningen från våra transporter och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik.
 • Minska vår miljöbelastning på våra kontor genom att:
  • Minska användning av energi och material.
  • Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
  • Hantera vårt avfall på bästa sätt.
 • Aktivt inhämta och sprida kunskaper inom miljöarbete både externt och internt. En levande dialog skall integreras i vår verksamhet.
 • Arbeta med ett centralt miljöledningssystem för att effektivt och kompetent hantera vårt miljöarbete.
 • Efterleva gällande lagar och förordningar som minimikrav.
 • Arbeta med konkreta handlingsplaner och tydliga och uppföljningsbara miljömål för Bonnier Bud & Transport AB med årlig uppföljning och redovisning till styrelsen.

Stockholm 2007-07-02
Bonnier Bud & Transport AB

Alexandra Hallén
Miljöansvarig